Problem sa zdravstvenim knjizicama

11-03-12

Radi se o licima koji se vode kao poljoprivredni osiguranici kada se govori o zdravstvenom osiguranju. Već neko vreme imamo problema sa zdravstvenim knjizicama zbog dugova za porez, sada kada bi hteli da imamo te knjižice iz poreske uprave traže da se isplati zdravstveno i socijalno osiguranje za sve godine za koje nije plaćano ( tada nismo ni koristili zdravstvene usluge niti bilo koje druge usluge).
da li mora zaista da se sve to isplati da bi se dobile zdravstvene knjizice?
Inače lica nisu radila u Srbiji i ne očekuju da primaju penziju drzave Srbije već inostranu kad za to dodje vreme- zašto onda traže novac za socijalno osiguranje?

Danas se govori i o tome da je dugovanje vezano za zdravstveno osiguranje dobilo oblik javnog duga, a da se svaki javni dug otpisuje nakon godinu dana ako nije plaćen, tj 1.januara nove godine.

Knjizice nemamo vec nekih 5-6 godina.

dobili smo iz poreske uprave pismo sledećeg sadržaja:

Ministarstvo finansija – Poreska uprava – filijala Ćuprija,
u postupku otpisa duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje , obavezniku D. Z. Sa prebivalistem…….( ostali lični podatci se navode u daljem tekstu)
zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ( "Sl.glasnik RS", broj 102/2008 i 31/2009) člana 160. zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( Sl. Glasnik RS, broj 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. Zakon, 62/06-dr zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr zakon, 53/10, 101/11 i 2/12) člana 192. stav 1. i člana 206. zakona o opštem upravnom postupku ( Sl. List SRJ, broj 33/97 i 31/2001) rešavajući po službenoj duznosti za mirovanje i otpis duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, dana 08/05/2012 godine, donosi

REŠENJE

1. Utvrđuje se kamata

Poreskom obavezniku D.Z
( lični podaci….)

Obračunata na iznos duga i kamate po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na iznos od 143 906.30 dinara, koji je mirovao u periodu od 01.januara 2009.godine do 31.decembra 2011. godine u iznosu od:

kamata
2009 2010 2011 ukupno
33 812.95 42040.22 47509.25 123362.42

2. Obaveza koja je mirovala i utvrđena kamata iz tačke 1. dispozitiva rešenja dospela je za plaćanje 01.01.2012godine

OBRAZLOŽENJE

Rešenjem Ministarstva finansija – Poreske uprave, Filijala Ćuprija broj 433mpr/990 od 20/02/2009 godina poreskom obavezniku D.Z utvrđeno je mirovanje duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 143906.30 dinara.

Postupajući po službenoj dužnosti sproveden je postupak za mirovanje i otpis duga po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a u vezi člana 6. ovog zakona utvrđeno je da je poreskom obavezniku D.Z. dana 20/02/2009 godine doneto rešenje o mirovanju duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje sa stanjem dana 31.12.2008. godine u ukupnom iznosu od 143 906.30 dinara broj 433mpr/990 a da će rešenje iz članda 6. Zakona Poreska uprava doneti po okončanju celokupnog postupka u ovoj stvari.

Na osnovu zaduženja i uplata u poreskom knjigovodstvu koje se vode za poreskog obveznika D. Z nadležni poreski organ utvrdio je da poreski obveznik u periodu od januara 2009.godine do 31. decembra 2011 godine nije uredno plaćao obaveze po osnovu doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ( Sl.glasnik RS, broj 84/04…62/06) s obzirom da je tekuće obaveze zaključno sa 31.decembrom 2011 godine nije izmirio ni u periodu od 01.januara 2012 do 29. februara 2012.godine, u skladu sa zaključkom Vlade 05 broj 414-1298/2012-1 od 09.marta 2012.godine.

Prema odredbi čl.7 stav2. Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, na iznos duga po osnovu doprinosa i pripadajuće kamate zaračunava se kamata za period mirovanja duga odnosno za period od 01.januara 2009godine do 31.12.2011.godine.

Prema odredbi člana 5. Zakona o mirovanju i itpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, u periodu mirovanja duga, odnosno od 01. januara 2009.godine do 31. decembra 2011.godine obaveznik doprinosa je dužan da plaća tekuće obaveze po osnovu doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Odredba člana 6. Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje propisano je da uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1.januara 2009 godine do 31.12.2011 godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, 01. januara 2012 godine otpisuje u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stava 2. ovog zakona.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 15 daba id oruhena repebha z sjkadz sa članom 142. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Zalba se podnosi Ministarstvu finansija- Poreska uprava- Regionalni centar Kragujevac…..

Da li postoji neko rešenje za ovaj problem…preveliki je ovo iznos novca-inače ne postoji nikakav prihod u porodici…niko nije zaposlen i ne koristi nikakve drzavne benificije, pomoći i sl. Da li ce mozda ovo podleći otpisu duga? Sta raditi u ovakvoj situaciji?

Pogledajte najnovije tekstove na sajtu:

  • POTEŠKOĆE U PISANJU – DISGRAFIJA
     Disgrafija predstavlja teškoću, a ne neurološku bolest. Ogleda se u smanjenoj mogućnosti osobe da zapiše reči, rečenice, misao, ideju. Nekada, u ekstremnim slučajevima to predstavlja potpunu nemogućnost, ali tada se naziva agrafija. Disgrafiju objašnjava onaj rukopis koji ne odgovara jasno ...
  • Prava tokom trudnoće i nakon porođaja za žene zaposlene na određeno vreme
    Ovih dana sam u više navrata čitala o trudnicama koje su ostale bez posla – govorimo o prestanku ugovora o radu na određeno vreme,koje ne znaju šta da rade i kome da se obrate,pa sam rešila da napišem ovaj tekst,u ...
  • Medijacija- dogovorom do rešenja problema
    Medijacija je postupak u kome dve ili više strana žele da međusobni sukob ili konflikt reše mirnim putem, uz pomoć stručnjaka, medijatora koji im pomaže da lakše i brže postignu rešenje. Medijator je neutralna osoba koja nema veze sa bilo kojom ...